Εταιρικές Πράξεις


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30-04-2020 Γ.Σ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 84.632.528,00, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 3,45 σε €2,45 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Έτσι το μ.κ. ανέρχεται σε ποσό διακοσίων επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων Ευρώ εξακοσίων ενενήντα τριών και εξήντα λεπτών (€ 207.349.693,60), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 2,45) εκάστη.
01-06-2018 Γ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά €80.400.901,60 με κεφαλοποίηση αποθεματικών. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €2,50 σε € 3,45 ανά μετοχή (κοινές και προνομιούχες).
Έτσι το μ.κ. ανέρχεται σε €291.982.221,60 – Διαιρείται σε 84.632.528 μτχ (77.063.568 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία €3,45 έκαστη..50 per share.
01-06-2018 Γ.Σ. Μείωση μ.κ. κατά €42.316.264, λόγω επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €3,00 σε €2,50 ανά μετοχή (κοινές και προνομιούχες).
Έτσι το μ.κ. ανέρχεται σε €211.581.323 – Διαιρείται σε 84.632.528 μτχ (77.063.568 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία €2,50 έκαστη.
12-05-2017 Γ.Σ. Μείωση μ.κ. κατά € 84.632.528, λόγω επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 4,00 σε € 3,00 ανά μετοχή (κοινές και προνομιούχες).
Έτσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 253.897.584 – Διαιρείται σε 84.632.528 μτχ (77.063.568 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 3,00 έκαστη.
19-12-2011 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 74.752,00 και έκδοση 18.688 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Έτσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 338.530.112 – Διαιρείται σε 84.632.528 μτχ (77.063.568 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 4,00 έκαστη.0 per share.
16-12-2010 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 150.888 και έκδοση 37.722 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετο
χών. Ετσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 338.455.360 – Διαιρείται σε 84.613.840 μτχ (77.044.880 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 4,00 έκαστη.
17-12-2009 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 117.376 και έκδοση 29.344 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχώ
ν. Ετσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 338.304.472 – Διαιρείται σε 84.576.118 μτχ (77.007.158 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 4,00 έκαστη.
29-12-2008 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 56.800 και έκδοση 14.200 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Ετσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 338.187.096 – Διαιρείται σε 84.546.774 μτχ (76.977.814 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 4,00 έκαστη.
20-05-2008 Γ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 169.065.148,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από € 2,00 σε € 4,00 ανά μετοχή.
Ετσι το μ.κ. ανέρχεται σε € 338.130.296,00 – Διαιρείται σε 84.532.574 μτχ (76.963.614 κοινές + 7.568.960 προνομιούχες) Ον. Αξία € 4,00 εκάστη.
17-12-2007 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 94.740 και έκδοση 47.370 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
19-12-2006 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 310.160 και έκδοση 155.080 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
15-12-2005 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 401.800 και έκδοση 200.900 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
16-12-2004 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 392.800 και έκδοση 196.400 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
24-05-2004 Γ.Σ. α) Αύξηση μ.κ. κατά € 67.146.259,20
Αύξηση Ονομ. Αξ. € 4,00 /εκάστη.
β) Split μετοχών από 41.966.412 διπλασιάστηκαν σε 83.932.824 μετοχές/ € 2,00 εκάστη.
18-12-2003 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 120.600 και έκδοση 50.250 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
17-12-2002 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 108.360 και έκδοση 45.150 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
19-12-2001 Δ.Σ. Αύξηση μ.κ. κατά € 57.120 και έκδοση 23.800 κοινών Ονομ. Μετοχών, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
19-06-2001 Γ.Σ. α) Αύξηση μ.κ. κατά € 26.747.829,12 (9.114.322.774 δρχ.) Αύξηση Ονομ. Αξ. € 2,40 (817,80 δρχ.)/εκάστη.
β) Έκφραση μ.κ. και Ονομ. Αξ. Μτχ σε ΕΥΡΩ (€ 2,40).(€2.40).
06-12-1999 Γ.Σ. Split μετοχών από 20.923.606 διπλασιάστηκαν σε 41.847.212 μετοχές/1,84 ecu (600 δρχ.) εκάστη.
04-06-1997 Γ.Σ. α) Αύξηση μ.κ. κατά 26.414.418,61 ecu (8.160.206.340 δρχ.) και αύξηση Ονομ. Αξ - μτχ 7,77 ecu (2.400 δρχ.)/εκάστη.
β) Split μετοχών από 10.461.803 διπλασιάστηκαν σε 20.923.606 μετοχές/3,88 ecu (1.200 δρχ.) εκάστη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES